Rozwiń aby zmienić język, lub przeszukać zawartość strony

Przetarg

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wyboru Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW.

W związku z zakwalifikowaniem się projektu pn. „Wzrost wykorzystania OZE w woj. zachodniopomorskim poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej przez Laminer Sp. z o.o.” do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, zapraszamy do składania przedmiotowych Ofert w terminie do 25 maja 2018 do godz. 15:00.

Do niniejszego ogłoszenia dołącza się dokumentację, niezbędną do przygotowania oferty wraz z załącznikami.

Załączniki:

Back to Top